beretning 2019

                                        BERETNING 2018
A: Veje:
 Sæson 2017 bød på næsten det værste vejr vi kunne tænke os. Mængderne af vand der kom, gjorde det meget svært  at få kørt de skrab vi gerne ville, idet det ikke er muligt at skrabe, når vejene er våde eller frosne. Det har gjort, at vi har måtte tage os til takke med hullede veje i slutningen af 2017. Der er indgivet en klage til "Vor Herre" og håber ,at han vil rette op på vejrsituationen i sæson 2018
.
Fællesarealer:
Frederik kører 2 gange brakpudsning på vores fællesareal 1 forår og 1 efterår. Igen i år skal der lyde en stor TAK til alle ildsjæle som frivilligt og med eget materiale holder vores stier og rabatter i pæn stand igennem sæsonen.
Vi er så heldige, at vores medlem Kresten Madsen har taget bekæmpelsen af bjørneklo på fællesarealet på sine skuldre. Kresten er flere gange i løbet af sæsonen rundt at rydde området, og der skal lyde en stor TAK til ham fra foreningen for dette store arbejde.

Forespørgsler ved kommunen:
Formanden har kontaktet kommunen for at forhøre om ,hvordan det står til med badevandet ved Gerå Strand?
Kommunen gjorde opmærksom på. at der var udtaget prøver og at tilstanden er gået fra at være "ringe" til nu at være "tilfredsstillende."
Dette betyder, at der i 2018 ikke er badeforbud ved Gerå Strand.

Fibernet:
Så blev det endelig vores tur til at få lynhurtigt bredbånd.
Energi Nord har i efteråret 2017 nedgravet lyslederkabel i hele vores område, og foreningen har fået en aftale på plads med tilbud på diverse bredbåndspakker, TV og fastnetstelefoni. Vi har i generalforsamlings indkaldelsen vedlagt information og tilbud på dette.
Det betyder, at det forudgående arbejde med at få en fremskudt central i Melholt er indstillet.

Arbejdsdag og sommerfest:
Igen i 2017 var der stort fremmøde ved den årlige arbejdsdag, og der blev gået til opgaverne med højt humør og stor energi. Der blev ryddet og beskåret i stor stil og efter al sliddet stor den på grillpølser i Anders Moltkes have. HYGGELIGT.
Tak til alle fremmødte for en stor indsats og en hyggelig dag.
Sommerfesten 2017 blev holdt i Ingrid og Søren Uhrenholts have. Tak til dem for gæstfriheden.
Tak til Anne og Bjarne der havde lækre kager med til dessert.
Tak til festudvalget og alle de glade fremmødte for en dejlig fest.

Det var beretningen for 2017.
Bestyrelsen ønsker alle en rigtig god sæson 2018.

Beretningen blev godkendt.
                                        BERETNING 2017

  Velkommen allesammen til vores årlige generalforsamling, vi er tilbage i møllehuset, vi
  har lidt på dagsordenen vi skal igennem og når vi er færdige med det
  så er der en bid brød, lidt kaffe og kage.
  Jeg vil gerne starte med, på bestyrelsens vegne at sige tak for tilliden ved afstemningen
  på generalforsamlingen på Dronninglund hotel i 2016 hvor Anders Moltke,
  Svend Aage Mikkelsen og jeg selv blev valgt til bestyrelsen.
 
  På bestyrelsesmødet umiddelbart efter blev jeg selv valgt som formand,
  Anders Moltke blev valgt som næstformand og Svend Aage Mikkelsen blev valgt som medlem.
  Leif Jensen forblev kasser og Lisbeth Jensen forblev sekretær.
 
  VEJE :

  Anders har fået en aftale i hus med en lokal ung mand (Frederik) der nu skraber vores veje,
  det blev besluttet at vi fremover kører skrab på hovedvejen (Hyltholtvej til Krogensvej)
  en gang om måneden, med undtagelse af vinter til forår når frosten er af jorden og vejen
  er tør nok til skrab. Sidevejene bliver skrabet efter behov.
  vi har bestilt og bestiller fremover et læs vejgrus som Frederik bruger til evt.
  småhuller, så vi laver en løbende udbedring af vejene,
  gruset ligger overfor transformatorstationen ved Helle & Kjelds ejendom.
  Medlemmerne er velkomne til at tage grus til huller der måtte opstå imellem skrabene.
 
  Bestyrelsen er opmærksom på at der bliver skrabet med egne maskiner på vejene, dette er helt sikkert
  gjort med de bedste hensigter, men det resulterer i buen på vejen bliver skrabet flad
  og at det pålagte grus ender i grøfter og rabatter, hvilket skaber en merudgift for foreningen.
 
 
  FÆLLESAREALER :

  Frederik tager sig også af brakpudsning af vores fællesareal, dette vil blive gjort
  2 gange årligt.
  Vi har haft nedtaget "opslagstavlen" som er blevet slebet og har fået en klat maling,
  Vi sigter på at få en ny opslagstavle i fremtiden, da glasset er meget lille og ruden
  er punkteret så det er svært at læse opslagene.

  FORESPØRGSLER HOS KOMMUNEN :

 
  Jeg har kontaktet kommunen med henblik på at få vores vedtægtsændringer godkendt.
  Efter at være stillet om 3 gange fik jeg fortalt at det ikke længere er nødvendigt
  at kommunen godkender vedtægtsændringer, da dette er sparet væk.

  Jeg har kontaktet Peter Gregersen som er formand for Vej & Park i brønderslev kommune med
  henblik på at få opsat hunde høm høm poseholdere i indgangene til vores område
  så vores ekstra gæster, som kommer pga vores 3 offentlige stier bliver opfordret
  til at samle op efter deres hunde, men der er ingen hjælp at hente fra den kant,
  kommunen har ikke resourcer til at få holderne tømt, ligeledes er der heller ikke recourser til
  opsætning af skilte der opfordre til samme.

  Peter Gregersen oplyste mig at det i sidste ende er kommunen der har ansvaret for at
  grundejerne overholder deres hegnspligt ( fra matrikelkant til vejens midte)
  og at grundejere der ikke klipper grene der hænger ud over vejen kan risikere at kommunen
  gør det og derefter sender den pågældene grundejer regningen for arbejdet.
  Grundejerne skal også være opmærksomme på at evt. glatførebekæmpelse i vinterperioden påfalder
  den enkelte grundejer.
 
  Jeg har også taget kontakt til Karsten Frederiksen som er formand for teknik og miljø for
  at høre hvad status er for fækalie forureningen af vores badevand ved stranden i Gerå,
  Karsten fortalte mig at vandkavaliteten de sidste 4 år har været "ringe" og at vi nok heller
  ikke i år kan få "blåt flag" Karsten ville få direktøren for teknik og miljø Lene Faber  til at
  give os svar i sagen :   LÆS MAIL FRA LENE FABER.
   

  Vi har tænkt os at holde kommunen fast på deres ansvar om at der ikke ledes forurenet fækalievand
  ud i vores badevand, og jeg vil følge op på sagen til problemet er løst, så evt. lejere og medlemmer
  igen kan bade i rent vand ved Gerå strand.
 

  DIVERSE :
  Lisbeth har taget kontakt til Sørens minde og har fået fortalt at medlemmerne i foreningen
  kan blive medlem af Sørens mindes venner for 250,- årligt og kan derved leje deres lokale for
  250,- pr. gang.
 

  RETSSAG :
 
  Vi har 2 inkassosager kørende på et enkelt medlem, der stadig er i restance til foreningen,
  medlemmet mener ikke at skylde foreningen penge, fogedretten kan derfor ikke gøre mere ved sagen før
  der foreligger en byretdom i sagen, bestyrelsen har besluttet at føre sagen ved byretten for at forsøge
  at få det skyldige beløb hjem.
  jeg er at vores advokat blevet sat ind i at føre en sag ved byretten og det vil blive gjort.

 
  ARBEJDSDAG OG SOMMERFEST :

  Så havde vi vores årlige arbejdsdag hvor medlemmerne mødte talstærkt op vi var 24-25 på dagen,
  vi fik klippet og ryddet i stor stil på vores stier og fællesarealer. En stor tak til alle deltagere
  herfra for opbakning og indsats.
 
  En tak skal også lyde til de ildsjæle der hvert år uge efter uge klipper græs buske og vedligeholder
  fællesarealerne med egne maskiner, i gør det hele hyggeligere til stor glæde
  for os alle sammen.
  Også tak til Ingrid og Søren Urenholt der lagde grund til vores årlige sommerfest,
  der blev grillet, hygget skålet og sunget til sent på natten, tidligt næste dag mødte de morgenfriske op
  og pillede teltet ned igen på rekordtid, hvorefter vi fik en bid morgenmad i Ingrid og Sørens have,
  og tak til festudvalget og til alle deltagerne for en dejlig fest.

 
  Det var beretningen for i år, vi i bestyrelsen ønsker jer alle en rigtig dejlig sæson 2017.

 

 
 
 
 

 
 

 

  

Beretning for generalforsamling 2016                   

 

 

Velkommen til generalforsamlingen på Dronninglund kro. Vi har en del punkter, vi skal igennem. I år er der forslag fra en grundejer. Det er altid dejligt, når der kommer initiativer den vej fra. Der er også indkommet nogle debatemner som en grundejer formulerer det, og er altså ikke deciderede forslag, og derfor er disse punkter sat på under evt. Dem kan der altså ikke stemmes om.

 

Sidste år i januar måned kom der store vandmængder fra Krogens Vej og de tilstødende marker. Det er vist ret bekendt for de fleste. Den del har bestyrelsen ikke tænkt sig at kommentere ret meget på. Den er beskrevet sidste år på generalforsamlingen og flere dokumenter ligger på vores hjemmeside, så man kan genopfriske minderne, hvis man skulle få lyst til det. Selve proceduren for nedlægningen af de nye dræn kommer her:

 

Bestyrelsen har været i kontakt med kommunen om flytning af en brønd over for elskabet   på Knirren. Det er af mere praktiske/tekniske hensyn, når den nye rørledning skal etableres. Denne nye brønd skal tinglyses, idet den skal ligge på Helles og Kjelds grund. Ligeså de dræn, der bliver etableret fra Knirrens nr. 25´s grøft og frem til brønden. Hele den nye rørledning lægges ved den siden af den gamle ledning, begyndende fra grøften ved Knirren 36 og frem til en eksisterende brønd i skel ved stien, der går på tværs gennem Knirren og Krogens Vej. Selve rørledningen skal etableres af KJ Entreprenøren. Han var den billigste med en pris på 128.000 kr. Han begynder arbejdet henover foråret. Det var i store træk den del om den nye rørledning. Jeg vender dog alligevel tilbage til sagen, om end det er på et anderledes grundlag.

 

Ved den ordinære general forsamling sidste år stemte vi om bestyrelsens forslag om et forhøjet kontingent, samt et engangsbeløb på 1000 kr. for at finansiere en ny drænledning. Det kunne ikke gennemføres pga. vedtægternes regler om, at man skal være 1/3 af de fremmødte, dvs. mindst 30 stemmeberettigede. Derfor indkaldtes der til en ekstraordinær generalforsamling i juni måned, og her blev forslaget så vedtaget med 31 stemmer for. Altså et kontingent på 1000 kr. fra 2016   og et engangsbeløb på 1000 kr. til betaling i sensommeren 2015.

Desværre havde vores kasserer en del problemer med at opkræve disse vedtagne kontingenter. Der blev udsendt 9 rykkere efter vedtægternes forskrifter og 4 af disse endte som inkassosager. Der eksisterer i talende stund stadig en sag tilbage, som jeg skal kommentere lidt senere.

En af disse inkassosager blev fulgt op af et brev fra en grundejer, sendt via vores advokat, som gav udtryk for, at de synes , det er skammeligt, at bestyrelsen ikke er kompetente til at varetage deres mission og ser sig nødsaget til at hyre et advokatfirma for at inddrive penge, og derved bruge af grundejerforeningens opsparing på advokatbistand.

 

Fra bestyrelsens side var vi ret large med hensyn til sidste frist for indbetaling af kontingentet, men når pengene ikke bliver indbetalt til tiden og de er varskoet mhp. inkasso, siger vedtægterne, hvad konsekvenserne er. Derfor hyrede vi et advokatfirma. Hvad var alternativet! At vi skulle se gennem fingre med, at enkelte grundejere ikke indbetaler til fælleskassen og bidrager med vedligeholdelse af vejene m.v.! Den mulighed anså vi ikke for en realitet, og desuden ville vi ikke tage vores opgave alvorligt.

 

Videre i brevet stod der bl.a. at bestyrelsen arbejder for egen vindings skyld og vil forbedre i veje og grøfter, hvor bestyrelsens egne medlemmer bor.

 

Det må bestyrelsen på det kraftigste afvise. Den form for mudderkastning deltager vi ikke i.

 

Videre i brevet ønsker grundejeren, at bestyrelsen fremlægger en årsplan for, hvordan bestyrelsen vil forvalte det opkrævede beløb, så det kommer alle grundejere tilgode.

 

Det svarer vi gerne på: Det gør vi ved at sætte pengene ind på foreningens konto til fælles gavn.

 

 

Et andet medlem har via brev til bestyrelsen ønsket at få præciseret, at kontingentforhøjelsen ikke er permanent. Bestyrelsen har ikke den opfattelse, at kontingentet på 1000 kr. skal være et permanent tiltag. Det mener jeg også er præciseret, både ved den ordinære generalforsamling sidste år og den ekstraordinære. Grundejeren fik bl.a. det svar tilbage, at kontingentets størrelse er generalforsamlingens ansvar. Men som det fremgår af indkaldelsen i år, foreslår bestyrelsen, at kontingentet nedsættets til de oprindelige 500 kr. igen. Så må forsamlingen her tage afgørelsen.

 

Vi har en enkelt sag kørende hos advokaten. Bestyrelsen har fået oplyst, at grundejeren ikke har manglende betalingsevne, men hviler på et andet grundlag. Det anføres fra grundejerens side, at ved den ekstraordinære generalforsamling sidste år skete en procedurefejl. En enkelt grundejer kom med 5 fuldmagter. Ifølge vedtægterne kan man kun medbringe en enkelt fuldmagt.

Den sag tilbagevises af bestyrelsen. Der var ingen, der kom med 5 fuldmagter. Videre i brev fra grundejers advokat anføres det, at adskillige medlemmer er i restance med flere års ordinære bidrag uden at der er iværksat inkasso i den anledning. Også den sag er tilbagevist.

Efterfølgende finder grundejeren en ny vinkel for ikke at betale kontingentet. Grundejeren er af den opfattelse, at de vedtægtsændringer, der blev behandlet på den ekstraordinære generalforsamling ikke omfattede bestemmelsen i § 7 om, at restance medfører, at et medlem ikke har adgang til og ikke har stemmeret på generalforsamlingen.

 

Det har grundejeren fuldstændig ret i. Det står der nemlig ikke i § 7. Det står i § 6.

§ 6 og 9 blev der stemt om i 2012. Alle de andre paragraffer blev der stemt om   på den ekstraordinære generalforsamling i 2013. Det er den afstemning, grundejeren refererer til. § 9 fik dog en yderligere tilføjelse I 2013.

 

Sagen kører som sagt fortsat.

 

Så har jeg været til møde i kommunen sidste tirsdag. Det var jeg sammen med kommunens repræsentanter, 3 andre formænd for de omkringliggende grundejerforeninger, samt driftschefen for renovationmen. Anledningen var, at renovationsbilerne har problemer med at komme rundt i området. Kommunen gav udtryk for, at det er dem, der i sidste instans har ansvaret for at vejene er farbare, men ser gerne, at grundejerforeningerne kan løse problemerne i fællesskab. Hos os har vi i årevis hæftet reglerne på indkaldelsen til generalforsamlingen, og vi har opfordret til på generalforsamlingerne om, at den enkelte grundejer skal sørge for vedligeholdelsen ud til midterrabbatten. Vi tyede til mere skrappe metoder for få år tilbage og fik et rab over nallerne af grundejerne. Selvom vi fik et rab, mødte vi heldigvis samarbejdsvilje, og det var dejligt.

Nu forsøger vi igen med et venligt, men et bestemt opråb til alle om at beskære træer og buske, så renovationsvognene kan passere uden problemer. Så det er hermed gjort.

 

 

 

 

 

 

 

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

03.03 | 10:43

Hej Alle Den nye hjemmeside begynder at tage form derfor vil der ikke blive ret mange nye oplysninger her på den gamle side. håber på den er klar til april.

...
18.02 | 08:44

Til orintering er hjemmesiden lige nu under kraftig renovering, derfor er der nogle sider der ser mærkelig ud lige pt. og så må vi sige:
UNDSKYLD RODET.Johanne

...
01.01 | 14:05

STOP for fyrværkeri !
Hjælp med at få det igennem her ....
https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-05486

...
06.12 | 08:56

Are you seeking to recover money lost to crypto scammers, recover from wallet hackers, recover from  fake binary option investors, recovery of money lost to any

...
Du kan lide denne side