Vedtægter for grundejerforeningen Gerå Vest

 

Vedtægt for ferieområdet ”Gerå Vest” af 1981

For grundejere i Gerå

(Grundejerforening ”Gerå vest”)

 

 

§ 1

Foreningens navn er ferieområdet ”Gerå Vest” af 1981 for grundejere i området. Foreningens hjemsted er Gerå.

 

 

§ 2

Foreningen dækker området nævnt i S - 2 i Brønderslev kommune.

 

 

§ 3

Enhver nuværende eller tilkommende ejer af en grund i det i § 2 omtalte område skal være medlem af foreningen, og er som sådan uden videre erklæring fra hans side underkastet FORENINGENS VEDTÆGT, således som den til enhver tid er lovligt vedtaget eller forandret.

Han er endvidere pligtig til at udrede de bidrag, som foreningen pålægger

sine medlemmer.

Ved salg eller anden overgang til ny ejer af grund eller del af sådan, kan tidligere ejer eller anden i hans sted ikke gøre noget som helst krav gældende mod foreningen, ej heller på andel af dens formue.

Både den tidligere og den nye ejer er pligtig at anmelde ejerskiftet til foreningen og i forbindelse hermed oplyse den nye ejers navn og bopæl, samt den tidligere ejers nye bopæl.

 

 

§ 4

Foreningens formål er: At repræsentere og varetage medlemmernes interesse overfor myndighederne og at administrere alle fælles anliggender såsom veje, vandledninger (for så vidt dette ikke bliver foretaget på tilfredsstillende måde af Melholt Vandværk), fremskaffe elektricitet til området m.v.

Såfremt der på et senere tidspunkt skulle fremkomme krav om kloakering af området, vil forhandlingerne desangående også påhvile foreningen.

Grundejerforeningen skal i øvrigt have indseende med overholdelse af de i den for området gældende deklaration indeholdte bestemmelser.

 

 

 

 

§ 5

Foreningens medlemmer hæfter solidarisk for foreningens gæld større end 2.500 kr. dog således at ingen grundejer hæfter for mere, end svarende til kontingentstørrelsen. Større økonomiske forpligtelser skal lovligt vedtages på en generalforsamling i.h.t. reglerne for vedtægtsændringer, § 7 nederste stykke.

 

 

§ 6

Hvert nyt medlem betaler et indskud til foreningen på 100 kr. som opkræves sammen med første års kontingent.

Til foreningen betales årligt et kontingent pr. grund.

Kontingentets størrelse fastsættes af generalforsamlingen.

Kontingentet betales 1gang om året, forud.

Ved første rykker betales et gebyr på kr. 100.

Ved anden rykker betales et gebyr på kr. 100.

Ved tredje rykker inkasso.

Et medlem, der er i restance til foreningen, har ikke adgang til og har ikke stemmeret på generalforsamlingen, ligesom medlemmet ikke kan vælges til tillidserhverv i foreningen. 

Eller iøvrigt udøve medlemsrettigheder, såsom fremstille forslag eller i øvrigt påvirke foreningens forhold.

Klager og andre henvendelser foreningens forhold vedrørende skal afgives skriftligt til foreningens bestyrelse, som derefter skal behandle sagen på førstkommende bestyrelsesmøde.

 

 

§ 7

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt i løbet af april måned. Generalforsamlingen skal afholdes så nær området S-2 som muligt.

Medlemmer af ejerens husstand har ret til at overvære generalforsamlingen. Det samme gælder for repræsentanter for kommunen.Medmindre ejer er i restance til foreningen.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes ifølge beslutning, enten af en generalforsamling, bestyrelsen eller når forlangende rettes skriftligt af 1/3 af foreningens medlemmer til bestyrelsen, med motivering.

Fremkommer begæring om ekstraordinær generalforsamling, skal denne afholdes senest 4 uger efter begæringens fremkomst.

Generalforsamlingen indvarsles af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel, ved skriftlig meddelelse til hvert medlem til den af medlemmet opgivne faste bopæl. Indvarslingen skal være ledsaget af en dagsorden for generalforsamlingen. Og kun de forslag, der har været nævnt i denne, kan komme til behandling og afgørelse på generalforsamlingen.

Indvarslingen af ordinær generalforsamling skal tillige være ledsaget af en afskrift af foreningens reviderede regnskab for det forløbne år.

For umyndige og mindreårige kan henholdsvis værge eller kurator møde, deltage i forhandlinger samt afgive stemme.

Medlemmerne kan ved skriftlig fuldmagt - der straks ved generalforsamlingens begyndelse skal afleveres til bestyrelsen - overdrage deres forhandlings- og stemmeret til et andet medlem, dog således, at fuldmagtshaver højst kan repræsentere 1 medlem yderligere.

Forslag fra medlemmer må - for at komme til behandling og afgørelse på den ordinære generalforsamling - være indgivet skriftligt til formanden senest den 1. februar.

Under evt. kan der ikke sættes forslag under afstemning.

 

Forslag, der skal behandles på ekstraordinær generalforsamling, må indgives samtidig med begæringen om dens afholdelse.

På den ordinære generalforsamling foretages:

 

  1. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
  2. Regnskabet for det forløbne år med revisionens påtegning forelægges med begæring om decharge.
  3. Budget for det kommende år samt fastsættelse af kontingents størrelse.
  4. Forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne i henhold til foranstående bestemmelser.
  5. Eventuelle indkomne klager fra medlemmer. (jvfr. §§ 4 og 6 )
  6. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant i henhold til § 9.
  7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

 

På generalforsamlingen afgøres alle almindelige beslutninger ved simpelt stemmeflertal af de fremmødte. Til vedtagelse af beslutning, der går ud på forandring i foreningens vedtægt eller tillæg til disse, eller beslutninger, som medfører store udgifter, der ikke kan afholdes af de årlige kontingentindtægter, fordres, der at mindst 1/3 af foreningens medlemmer er repræsenteret, og at beslutningen vedtages af 2/3 af det mødte medlemstal. Er det fornødne antal medlemmer ikke repræsenteret, går sagen ud af dagsordenen, og en ny generalforsamling indvarsles med 1 måneds varsel og på denne afgøres spørgsmålet, uanset de mødte medlemmers antal. Til beslutningens vedtagelse kræves dog atter, at mindst 2/3 af de repræsenterede medlemmer stemmer derfor, jvr.dog § 8, næstsidste stykke.

De på generalforsamlingen vedtagne beslutninger indføres i foreningens protokol, der underskrives af dirigenten og de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Denne indførsel er da fuldt bevisende.

 

§ 8

Enhver generalforsamling vælger ved simpelt stemmeflertal en dirigent, der leder generalforsamlingen og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandling og afstemning.

Et medlem har på generalforsamlingen én stemme for hvert kontingent, der er pålagt medlemmet.

Afstemning kan ske ved skriftlig fuldmagt, dog højst 1 ekstra stemme pr. fuldmagtshaver, jvfr. § 7.

Afstemningen skal ske skriftligt, medmindre hele generalforsamlingen er enig i mundtlig afstemning. Spørgsmål som indebærer større økonomiske problemer, sendes til urafstemning blandt foreningens medlemmer. Til vedtagelse her kræves kun simpelt flertal.

 

 

§ 9

Foreningens ledelse varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer, bestående af 1 formand og 4 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene er kasserer. Bestyrelsen vælger selv af sin midte, formand, næstformand og kasserer.

Bestyrelsens medlemmer vælges alle af generalforsamlingen for en periode af 2 år og kan genvælges. Ethvert medlem af bestyrelsen skal således afgå eller genvælges, når han har siddet uafbrudt i 2 år.

Formanden og kassereren aflønnes med kr. 500 årligt.

Bestyrelsen har den daglige ledelse i alle foreningens anliggender og antager evt. fornøden juridisk bistand.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer giver møde. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

 

Alle for foreningen bindende retshandlinger og økonomi kan gyldigt, og med retsvirkning overfor tredjemand, foretages af formanden (eller i dennes forfald af næstformanden) i forbindelse med 2 bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsesmøde afholdes så ofte formanden finder det nødvendigt, dog mindst 3 gange årligt, eller når begæring herom fremsættes af mindst 2 bestyrelsesmedlemmer.

Udgifter ved afholdelse af bestyrelsesmøder dækkes af foreningens kasse (dog ikke rejser).

En protokol om forhandlingerne på bestyrelsesmøderne og generalforsamlingen oplæses for, og underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer ved næste møde.

Afgørelse indenfor bestyrelsen tages ved simpelt stemmeflertal.

Bestyrelsen påser vejens vedligeholdelse og istandsættelse. Der foretages årligt mindst 1 vejsyn, fortrinsvis lige før generalforsamlingen. Evt. istandsættelse foretages efter generalforsamlingen.

 

 

§ 10

Kassereren fører foreningens regnskab og en fortegnelse over foreningens medlemmer og deres bopæl.

Foreningens bidrag anbringes på konto i bank eller sparekasse efter bestyrelsens nærmere bestemmelser.

Af denne konto afholder kassereren de af bestyrelsen vedtagne udgifter og betaler fremkomne regninger. Beløb over kr. 2.500 skal være forsynet med formandens påtegning.

Foreningens regnskab skal fremvises for bestyrelsen tre gange årligt.

Foruden kontoudtog, hvori alle ind- og udbetalinger indføres, fører kassereren en nøjagtig restanceliste.

 

 

§ 11

På den ordinære generalforsamling vælges 2 revisorer og 1 revisorsuppleant af foreningens medlemmer.

Disse afgår hvert år, men kan vælges 2 gange i træk.

Mere end i en samlet periode på 2 år kan dog ingen fungere som revisor, og efter fratrædelse kan revisoren ikke genvælges før efter 1 års forløb.

Revisionen skal gennemgå foreningens regnskab kritisk og talmæssigt og skal forvisse sig om, at de opførte aktiver er til stede.

Revisorerne skal revidere regnskabet to gange årligt.

 

§ 12

Foreningens regnskab opgøres pr. 31.december hvert år. Regnskabet skal tilstilles revisorerne inden 15. februar og skal være færdigrevideret af disse inden 15. marts, således at et uddrag af regnskabet samt revisionens påtegning kan udsendes til samtlige medlemmer samtidig med indvarslingen til ordinær generalforsamling.

 

Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling

den 27.august 1981

 

Lars Lundborg Hansen Hans Chr. Andersen Børge Agerbak Erik Andersen

 

Således revideret og vedtaget på generalforsamlingen  den 14.April 2018.

 

 

  Michael K Hansen               Anders Moltke Kramer              Johanne E Voetmann

Formand                                   næstformand                             kasserer

 

 

  Rene Kjær                              Svend Åge Mikkelsen

Bestyrelsesmedlem                    bestyrelsesmedlem

 

 

 

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

03.03 | 10:43

Hej Alle Den nye hjemmeside begynder at tage form derfor vil der ikke blive ret mange nye oplysninger her på den gamle side. håber på den er klar til april.

...
18.02 | 08:44

Til orintering er hjemmesiden lige nu under kraftig renovering, derfor er der nogle sider der ser mærkelig ud lige pt. og så må vi sige:
UNDSKYLD RODET.Johanne

...
01.01 | 14:05

STOP for fyrværkeri !
Hjælp med at få det igennem her ....
https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-05486

...
06.12 | 08:56

Are you seeking to recover money lost to crypto scammers, recover from wallet hackers, recover from  fake binary option investors, recovery of money lost to any

...
Du kan lide denne side