BERETNING 2018
A: Veje:
 Sæson 2017 bød på næsten det værste vejr vi kunne tænke os. Mængderne af vand der kom, gjorde det meget svært  at få kørt de skrab vi gerne ville, idet det ikke er muligt at skrabe, når vejene er våde eller frosne. Det har gjort, at vi har måtte tage os til takke med hullede veje i slutningen af 2017. Der er indgivet en klage til "Vor Herre" og håber ,at han vil rette op på vejrsituationen i sæson 2018
.
Fællesarealer:
Frederik kører 2 gange brakpudsning på vores fællesareal 1 forår og 1 efterår. Igen i år skal der lyde en stor TAK til alle ildsjæle som frivilligt og med eget materiale holder vores stier og rabatter i pæn stand igennem sæsonen.
Vi er så heldige, at vores medlem Kresten Madsen har taget bekæmpelsen af bjørneklo på fællesarealet på sine skuldre. Kresten er flere gange i løbet af sæsonen rundt at rydde området, og der skal lyde en stor TAK til ham fra foreningen for dette store arbejde.

Forespørgsler ved kommunen:
Formanden har kontaktet kommunen for at forhøre om ,hvordan det står til med badevandet ved Gerå Strand?
Kommunen gjorde opmærksom på. at der var udtaget prøver og at tilstanden er gået fra at være "ringe" til nu at være "tilfredsstillende."
Dette betyder, at der i 2018 ikke er badeforbud ved Gerå Strand.

Fibernet:
Så blev det endelig vores tur til at få lynhurtigt bredbånd.
Energi Nord har i efteråret 2017 nedgravet lyslederkabel i hele vores område, og foreningen har fået en aftale på plads med tilbud på diverse bredbåndspakker, TV og fastnetstelefoni. Vi har i generalforsamlings indkaldelsen vedlagt information og tilbud på dette.
Det betyder, at det forudgående arbejde med at få en fremskudt central i Melholt er indstillet.

Arbejdsdag og sommerfest:
Igen i 2017 var der stort fremmøde ved den årlige arbejdsdag, og der blev gået til opgaverne med højt humør og stor energi. Der blev ryddet og beskåret i stor stil og efter al sliddet stor den på grillpølser i Anders Moltkes have. HYGGELIGT.
Tak til alle fremmødte for en stor indsats og en hyggelig dag.
Sommerfesten 2017 blev holdt i Ingrid og Søren Uhrenholts have. Tak til dem for gæstfriheden.
Tak til Anne og Bjarne der havde lækre kager med til dessert.
Tak til festudvalget og alle de glade fremmødte for en dejlig fest.

Det var beretningen for 2017.
Bestyrelsen ønsker alle en rigtig god sæson 2018.

Beretningen blev godkendt.
                                        BERETNING 2017

  Velkommen allesammen til vores årlige generalforsamling, vi er tilbage i møllehuset, vi
  har lidt på dagsordenen vi skal igennem og når vi er færdige med det
  så er der en bid brød, lidt kaffe og kage.
  Jeg vil gerne starte med, på bestyrelsens vegne at sige tak for tilliden ved afstemningen
  på generalforsamlingen på Dronninglund hotel i 2016 hvor Anders Moltke,
  Svend Aage Mikkelsen og jeg selv blev valgt til bestyrelsen.
 
  På bestyrelsesmødet umiddelbart efter blev jeg selv valgt som formand,
  Anders Moltke blev valgt som næstformand og Svend Aage Mikkelsen blev valgt som medlem.
  Leif Jensen forblev kasser og Lisbeth Jensen forblev sekretær.
 
  VEJE :

  Anders har fået en aftale i hus med en lokal ung mand (Frederik) der nu skraber vores veje,
  det blev besluttet at vi fremover kører skrab på hovedvejen (Hyltholtvej til Krogensvej)
  en gang om måneden, med undtagelse af vinter til forår når frosten er af jorden og vejen
  er tør nok til skrab. Sidevejene bliver skrabet efter behov.
  vi har bestilt og bestiller fremover et læs vejgrus som Frederik bruger til evt.
  småhuller, så vi laver en løbende udbedring af vejene,
  gruset ligger overfor transformatorstationen ved Helle & Kjelds ejendom.
  Medlemmerne er velkomne til at tage grus til huller der måtte opstå imellem skrabene.
 
  Bestyrelsen er opmærksom på at der bliver skrabet med egne maskiner på vejene, dette er helt sikkert
  gjort med de bedste hensigter, men det resulterer i buen på vejen bliver skrabet flad
  og at det pålagte grus ender i grøfter og rabatter, hvilket skaber en merudgift for foreningen.
 
 
  FÆLLESAREALER :

  Frederik tager sig også af brakpudsning af vores fællesareal, dette vil blive gjort
  2 gange årligt.
  Vi har haft nedtaget "opslagstavlen" som er blevet slebet og har fået en klat maling,
  Vi sigter på at få en ny opslagstavle i fremtiden, da glasset er meget lille og ruden
  er punkteret så det er svært at læse opslagene.

  FORESPØRGSLER HOS KOMMUNEN :

 
  Jeg har kontaktet kommunen med henblik på at få vores vedtægtsændringer godkendt.
  Efter at være stillet om 3 gange fik jeg fortalt at det ikke længere er nødvendigt
  at kommunen godkender vedtægtsændringer, da dette er sparet væk.

  Jeg har kontaktet Peter Gregersen som er formand for Vej & Park i brønderslev kommune med
  henblik på at få opsat hunde høm høm poseholdere i indgangene til vores område
  så vores ekstra gæster, som kommer pga vores 3 offentlige stier bliver opfordret
  til at samle op efter deres hunde, men der er ingen hjælp at hente fra den kant,
  kommunen har ikke resourcer til at få holderne tømt, ligeledes er der heller ikke recourser til
  opsætning af skilte der opfordre til samme.

  Peter Gregersen oplyste mig at det i sidste ende er kommunen der har ansvaret for at
  grundejerne overholder deres hegnspligt ( fra matrikelkant til vejens midte)
  og at grundejere der ikke klipper grene der hænger ud over vejen kan risikere at kommunen
  gør det og derefter sender den pågældene grundejer regningen for arbejdet.
  Grundejerne skal også være opmærksomme på at evt. glatførebekæmpelse i vinterperioden påfalder
  den enkelte grundejer.
 
  Jeg har også taget kontakt til Karsten Frederiksen som er formand for teknik og miljø for
  at høre hvad status er for fækalie forureningen af vores badevand ved stranden i Gerå,
  Karsten fortalte mig at vandkavaliteten de sidste 4 år har været "ringe" og at vi nok heller
  ikke i år kan få "blåt flag" Karsten ville få direktøren for teknik og miljø Lene Faber  til at
  give os svar i sagen :   LÆS MAIL FRA LENE FABER.
   

  Vi har tænkt os at holde kommunen fast på deres ansvar om at der ikke ledes forurenet fækalievand
  ud i vores badevand, og jeg vil følge op på sagen til problemet er løst, så evt. lejere og medlemmer
  igen kan bade i rent vand ved Gerå strand.
 

  DIVERSE :
  Lisbeth har taget kontakt til Sørens minde og har fået fortalt at medlemmerne i foreningen
  kan blive medlem af Sørens mindes venner for 250,- årligt og kan derved leje deres lokale for
  250,- pr. gang.
 

  RETSSAG :
 
  Vi har 2 inkassosager kørende på et enkelt medlem, der stadig er i restance til foreningen,
  medlemmet mener ikke at skylde foreningen penge, fogedretten kan derfor ikke gøre mere ved sagen før
  der foreligger en byretdom i sagen, bestyrelsen har besluttet at føre sagen ved byretten for at forsøge
  at få det skyldige beløb hjem.
  jeg er at vores advokat blevet sat ind i at føre en sag ved byretten og det vil blive gjort.

 
  ARBEJDSDAG OG SOMMERFEST :

  Så havde vi vores årlige arbejdsdag hvor medlemmerne mødte talstærkt op vi var 24-25 på dagen,
  vi fik klippet og ryddet i stor stil på vores stier og fællesarealer. En stor tak til alle deltagere
  herfra for opbakning og indsats.
 
  En tak skal også lyde til de ildsjæle der hvert år uge efter uge klipper græs buske og vedligeholder
  fællesarealerne med egne maskiner, i gør det hele hyggeligere til stor glæde
  for os alle sammen.
  Også tak til Ingrid og Søren Urenholt der lagde grund til vores årlige sommerfest,
  der blev grillet, hygget skålet og sunget til sent på natten, tidligt næste dag mødte de morgenfriske op
  og pillede teltet ned igen på rekordtid, hvorefter vi fik en bid morgenmad i Ingrid og Sørens have,
  og tak til festudvalget og til alle deltagerne for en dejlig fest.

 
  Det var beretningen for i år, vi i bestyrelsen ønsker jer alle en rigtig dejlig sæson 2017.

 

 
 
 
 

 
 

 

  

Beretning for generalforsamling 2016                   

 

 

Velkommen til generalforsamlingen på Dronninglund kro. Vi har en del punkter, vi skal igennem. I år er der forslag fra en grundejer. Det er altid dejligt, når der kommer initiativer den vej fra. Der er også indkommet nogle debatemner som en grundejer formulerer det, og er altså ikke deciderede forslag, og derfor er disse punkter sat på under evt. Dem kan der altså ikke stemmes om.

 

Sidste år i januar måned kom der store vandmængder fra Krogens Vej og de tilstødende marker. Det er vist ret bekendt for de fleste. Den del har bestyrelsen ikke tænkt sig at kommentere ret meget på. Den er beskrevet sidste år på generalforsamlingen og flere dokumenter ligger på vores hjemmeside, så man kan genopfriske minderne, hvis man skulle få lyst til det. Selve proceduren for nedlægningen af de nye dræn kommer her:

 

Bestyrelsen har været i kontakt med kommunen om flytning af en brønd over for elskabet   på Knirren. Det er af mere praktiske/tekniske hensyn, når den nye rørledning skal etableres. Denne nye brønd skal tinglyses, idet den skal ligge på Helles og Kjelds grund. Ligeså de dræn, der bliver etableret fra Knirrens nr. 25´s grøft og frem til brønden. Hele den nye rørledning lægges ved den siden af den gamle ledning, begyndende fra grøften ved Knirren 36 og frem til en eksisterende brønd i skel ved stien, der går på tværs gennem Knirren og Krogens Vej. Selve rørledningen skal etableres af KJ Entreprenøren. Han var den billigste med en pris på 128.000 kr. Han begynder arbejdet henover foråret. Det var i store træk den del om den nye rørledning. Jeg vender dog alligevel tilbage til sagen, om end det er på et anderledes grundlag.

 

Ved den ordinære general forsamling sidste år stemte vi om bestyrelsens forslag om et forhøjet kontingent, samt et engangsbeløb på 1000 kr. for at finansiere en ny drænledning. Det kunne ikke gennemføres pga. vedtægternes regler om, at man skal være 1/3 af de fremmødte, dvs. mindst 30 stemmeberettigede. Derfor indkaldtes der til en ekstraordinær generalforsamling i juni måned, og her blev forslaget så vedtaget med 31 stemmer for. Altså et kontingent på 1000 kr. fra 2016   og et engangsbeløb på 1000 kr. til betaling i sensommeren 2015.

Desværre havde vores kasserer en del problemer med at opkræve disse vedtagne kontingenter. Der blev udsendt 9 rykkere efter vedtægternes forskrifter og 4 af disse endte som inkassosager. Der eksisterer i talende stund stadig en sag tilbage, som jeg skal kommentere lidt senere.

En af disse inkassosager blev fulgt op af et brev fra en grundejer, sendt via vores advokat, som gav udtryk for, at de synes , det er skammeligt, at bestyrelsen ikke er kompetente til at varetage deres mission og ser sig nødsaget til at hyre et advokatfirma for at inddrive penge, og derved bruge af grundejerforeningens opsparing på advokatbistand.

 

Fra bestyrelsens side var vi ret large med hensyn til sidste frist for indbetaling af kontingentet, men når pengene ikke bliver indbetalt til tiden og de er varskoet mhp. inkasso, siger vedtægterne, hvad konsekvenserne er. Derfor hyrede vi et advokatfirma. Hvad var alternativet! At vi skulle se gennem fingre med, at enkelte grundejere ikke indbetaler til fælleskassen og bidrager med vedligeholdelse af vejene m.v.! Den mulighed anså vi ikke for en realitet, og desuden ville vi ikke tage vores opgave alvorligt.

 

Videre i brevet stod der bl.a. at bestyrelsen arbejder for egen vindings skyld og vil forbedre i veje og grøfter, hvor bestyrelsens egne medlemmer bor.

 

Det må bestyrelsen på det kraftigste afvise. Den form for mudderkastning deltager vi ikke i.

 

Videre i brevet ønsker grundejeren, at bestyrelsen fremlægger en årsplan for, hvordan bestyrelsen vil forvalte det opkrævede beløb, så det kommer alle grundejere tilgode.

 

Det svarer vi gerne på: Det gør vi ved at sætte pengene ind på foreningens konto til fælles gavn.

 

 

Et andet medlem har via brev til bestyrelsen ønsket at få præciseret, at kontingentforhøjelsen ikke er permanent. Bestyrelsen har ikke den opfattelse, at kontingentet på 1000 kr. skal være et permanent tiltag. Det mener jeg også er præciseret, både ved den ordinære generalforsamling sidste år og den ekstraordinære. Grundejeren fik bl.a. det svar tilbage, at kontingentets størrelse er generalforsamlingens ansvar. Men som det fremgår af indkaldelsen i år, foreslår bestyrelsen, at kontingentet nedsættets til de oprindelige 500 kr. igen. Så må forsamlingen her tage afgørelsen.

 

Vi har en enkelt sag kørende hos advokaten. Bestyrelsen har fået oplyst, at grundejeren ikke har manglende betalingsevne, men hviler på et andet grundlag. Det anføres fra grundejerens side, at ved den ekstraordinære generalforsamling sidste år skete en procedurefejl. En enkelt grundejer kom med 5 fuldmagter. Ifølge vedtægterne kan man kun medbringe en enkelt fuldmagt.

Den sag tilbagevises af bestyrelsen. Der var ingen, der kom med 5 fuldmagter. Videre i brev fra grundejers advokat anføres det, at adskillige medlemmer er i restance med flere års ordinære bidrag uden at der er iværksat inkasso i den anledning. Også den sag er tilbagevist.

Efterfølgende finder grundejeren en ny vinkel for ikke at betale kontingentet. Grundejeren er af den opfattelse, at de vedtægtsændringer, der blev behandlet på den ekstraordinære generalforsamling ikke omfattede bestemmelsen i § 7 om, at restance medfører, at et medlem ikke har adgang til og ikke har stemmeret på generalforsamlingen.

 

Det har grundejeren fuldstændig ret i. Det står der nemlig ikke i § 7. Det står i § 6.

§ 6 og 9 blev der stemt om i 2012. Alle de andre paragraffer blev der stemt om   på den ekstraordinære generalforsamling i 2013. Det er den afstemning, grundejeren refererer til. § 9 fik dog en yderligere tilføjelse I 2013.

 

Sagen kører som sagt fortsat.

 

Så har jeg været til møde i kommunen sidste tirsdag. Det var jeg sammen med kommunens repræsentanter, 3 andre formænd for de omkringliggende grundejerforeninger, samt driftschefen for renovationmen. Anledningen var, at renovationsbilerne har problemer med at komme rundt i området. Kommunen gav udtryk for, at det er dem, der i sidste instans har ansvaret for at vejene er farbare, men ser gerne, at grundejerforeningerne kan løse problemerne i fællesskab. Hos os har vi i årevis hæftet reglerne på indkaldelsen til generalforsamlingen, og vi har opfordret til på generalforsamlingerne om, at den enkelte grundejer skal sørge for vedligeholdelsen ud til midterrabbatten. Vi tyede til mere skrappe metoder for få år tilbage og fik et rab over nallerne af grundejerne. Selvom vi fik et rab, mødte vi heldigvis samarbejdsvilje, og det var dejligt.

Nu forsøger vi igen med et venligt, men et bestemt opråb til alle om at beskære træer og buske, så renovationsvognene kan passere uden problemer. Så det er hermed gjort.

 

 

 

 

 

 

 

generalforsamling for 2014 i Aså-hallen                                                                                                                  14. april 2015

 

Velkommen til den årlige generalforsamling.

Når vi ser tilbage på 2014 var det et forholdsvist roligt år set i forhold til tidligere år. De nye vedtægter er på plads, vi er godt dækket ind, hvad forsikringsforholdene gælder. Nu skal vi så gerne tilbage på sporet, hvad sommerfesten angår. Den måtte vi desværre aflyse pga. for få tilmeldte. Sidste år ved generalforsamlingen forsøgte vi at fremrykke sommerfesten til medio juni, men da det viste sig, at tidspunktet alligevel ikke duede, rykkede vi datoen til august måned. Festudvalget havde ellers lagt sig i selen for det bedste udgangspunkt, men desværre var der for få tilmeldte. I år forsøger vi så igen med den 13. juni, og samme dag er der arbejdsdag. Nu håber vi så på, at der er en grundejer, der er villig til at lægge grund til. Det nye festudvalg lægger rammerne for den kommende fest.

Sidste år fik vi klippet fællesarealet. Det agter vi at få gjort igen, så vegetationen får et lidt anderledes udseende. Vi er stadig opmærksomme på råvildtet.

I indkaldelsen til denne generalforsamling udelod vi vejledningen til, hvordan den enkelte grundejer skal vedligeholde ud til midterrabat og skære generende grene væk, så renovationsvognen og lignende køretøjer kan passere. Den opgave påhviler selvfølgelig stadig den enkelte grundejer.

Der er grundejere, der har givet udtryk for, at vandet lugter og er gult, særligt i området omkring Rummelsigen. Vi har talt med vandværket, og formanden fortæller, at lugtgenerne sandsynligvis stammer fra manglende gennemstrømning af vandet. Når folk får åbnet for vandet i foråret, mener han, at problemet løses af sig selv. Han påpeger dog, at hvis vandet stadig lugter ved sommertid, er det vigtigt, at bestyrelsen får besked, så vi kan videregive problematikken.

Samme formand har ytret, at han gerne vil være behjælpelig med snerydning om vinteren. Ikke for at vi som bestyrelse foretrækker den ene frem for den anden. Vi giver bare muligheden videre. Erik Jensen gør gerne dette arbejde også.

Så er der vedligeholdelse af vejene. Vi ved godt, at der har været røster fremme om, at vejene ikke har været i den standard, som de plejer at være. Det skal ikke være nogen undskyldning fra vores side, men vores entreprenør har ikke været så god til at komme, når vi bad om det. Samtidig har der været rigtig meget vand i vinterhalvåret, der har voldt mange problemer, men det vender vi tilbage til under et andet punkt. I år har vi henvendt os til Hans Pedersen, Aså, og har lavet en aftale med ham om den fremtidige vedligeholdelse af vejnettet.

For god ordens skyld skal vi også meddele, at vi har udskudt nye skilte i området grundet andre problemer, som vi skal diskutere under punktet, forslag fra bestyrelsen.

I sensommeren sidste år mistede vi et kært medlem af grundejerforeningen og tidligere kasserer i bestyrelsen, Knud Jensen. Knud ydede et gedigent stykke arbejde i bestyrelsen. Hans gode humør og lune vil blive savnet. Foreningen bidrog med en buket ved begravelse.

 

 

Orientering ang. oversvømmelse

Baggrunden, for forslaget fra bestyrelsen, er, at foreningen fattes penge. Det er vinterens særdeles megen overfladevand, der er skyllet ind over grundejerforeningens grunde, hvor flere af grundene har hus på. Fra Krogensvej er smeltevandet kommet med pæn hastighed og forårsaget store problemer for vores del.

Først var der en opfattelse af, at der var et læk i vandrørene ved Knirren 25, men siden gik det op for os, at det var overfladevand fra Krogensvej, der var årsagen til vores problemer. Og lige pludselig gik det stærkt. Der var alvorlig fare for, at flere af husene ville blive oversvømmet, hvis der ikke blev grebet hurtigt ind. Knirren 25 var i overhængende fare for oversvømmelse, ejendommen nr. 50 på Knirren var ligeledes i fare. Dækslet til deres septiktank blev kastet op og vand flød ud. Heldigvis ingen gylle.

Det var ikke, fordi drænrørene var fuldstændig tilstoppede. Vandet løb fra grøften ved transformatoren og ud i grøften ved Knirren 32. Bare ikke nok. Efterfølgende har vi fået renset drænrørene, og der var større totter af rødder og trævler i drænrørene. Anbefalingen fra Sæby Kloak var, at vi skulle få spulet rørene med års mellemrum og ligeledes få gennemstrømsbrøndene renset op.

Da problemerne tårnede sig op, var Sæby Kloak forhindret i at komme, og derfor søgte vi andre. Desværre var den hjælp ikke så brugbar.

Kloakmester Carsten Jensen havde vi også tilkaldt. Han gravede vejen op flere steder, så drænrørene blev blotlagt i håb om, at vi kunne finde en forklaring på de voldsomme vandproblemer. I den proces blev der banket hul på drænrørene flere steder - i håb om at få klarlagt, om der var tilstopninger og få spulet rørene godt igennem. Intet af det, der blev forsøgt, løste vandproblemerne. Vi diskuterede også, om vi skulle grave en mindre grøft, men kabler på kryds og tværs i jorden gjorde det umuligt. Vi rekvirerede så en industripumpe, der blev sat i brønden over for transformatoren og ca. 200 meter slanger med udløb i grøften ved friarealet. Det hjalp. I 10 dage blev der pumpet vand væk, inden vi kunne få lukket de huller i drænrørene og alt var ved det gamle - sådan da. For drænrørene skal udskiftes inden for nær fremtid og senest efter nogle få år.

Ovenstående tiltag har ikke været billige. Alene de 200m slanger og pumpe kostede rigtig mange penge at leje, ca. 15000 kr.

  Anbefalingerne fra professionelle folk er, at vi f å r udskiftet dr æ nr ø rene og med nye br ønde.  

    Vi har indhentet et tilbud fra kloakmester Carsten Jensen, s å vi har et bud p å , hvad s å dant et arbejde vil koste. Ca. 250000 kr. Det er penge, vi ikke har, og vi skal finde en l ø sning.Vi er dog også af den opfattelse, at arbejdet kan gøres billigere.Vi er i fuld gang med at indhente andre tilbud.

Bestyrelsen har lagt op til, at vi kan gøre forskellige tiltag. Vi kan hæve kontingentet med 500 kr., så vi fra næste år betaler 1000 kr. i kontingent. Derudover foreslår vi et engangsbeløb på 1000 kr. betalt i år. En kontingentforhøjelse vil give yderligere 45000 kr. i kassen og et engangsbeløb på 1000 kr. vil give yderligere 90000 kr. i kassen. Yderlige engangs-indbetalinger på 1000 kr. pr. medlem i 2016 år vil forbedre økonomien. Et banklån er ligeledes på tale. Problemet med et sådant lån er, at vi skal kautionere for hinanden.

Vi må erkende, at der foreligger et større stykke arbejde, hvad vedligeholdelse af dræn og grøfter angår. Grøfterne vil blive renset op i år, og vi må have større fokus på denne vedligeholdelse. I den forbindelse kan vi kun opfordre den enkelte grundejer til at hjælpe til med at fjerne større grene m.m., der ligger i grøfterne. Rensning af brøndene er også et område, vi må have større fokus på.

 

 

 

 

 

 

 

 

Beretning for grundejerforeningen Geraa Vest for 2013          Aså 2014        

Velkommen til vores årlige generalforsamling.

Til den ordinære generalforsamling sidste år skulle vi have godkendt vores vedtægtsændringer, men pga. for få fremmødte måtte vi indkalde til en ekstraordinær generalforsamling. På denne ekstraordinære generalforsamling blev alle forslag godkendt. De to vigtigste punkter var én stemme for hvert kontingent og fremover er det nok med 1/3 fremmødte, når der skal vedtages større ændringer på generalforsamlinger.

Ved samme lejlighed var der arbejdsdag med efterfølgende grillpølser og en enkelt til ganen. Tak til alle fremmødte for en god arbejdsdag. I år vil arbejdsdagens fokus være på vandafløb og stier.

 

Om aftenen havde vi en rigtig hyggelig sommerfest. Vi kunne ønske os, at der var en større tilslutning. Derfor foreslår bestyrelsen fremrykning af sommerfesten til medio juni, i år den 14. juni, i håb om, at der kommer flere til festen, men det vender vi tilbage til.

Bestyrelsen har drøftet flere ting, der angår sommerfesten. Det har tidligere været kutyme, at dem, som sad i festudvalget, slap for at betale de 100 kr. Alle betaler fremover de 100 kr. Det er også besluttet, at indkøb til festen foregår via Anders Dige, Eurospar. På den måde bliver det enkelt og overskueligt at administrere for kassereren. Børn under 12 år får stadig maden gratis. Festmenuen håber vi stadig Anne-mad vil stå for.

 

I bestyrelsen har der været flere drøftelser, hvor festen skal afholdes. Lige pt. har vi ingen steder at afholde festen, det finder vi forhåbentlig ud af i dag, men der har også været drøftelser, om vi skal købe et nyt telt, eller om vi skal leje et telt, fx hos Hjallerup Teltudlejning. I bund og grund handler det også om opbevaring af telt, underlag, borde og stole mv. Vi skulle gerne undgå mus, der gnaver hul.

Det hele skal spille sammen, også i forhold til den økonomi, vi har.

 

Bestyrelsens fokus har ligeledes været på forsikringsforholdene i grundejerforeningen. Tidligere havde vi ingen forsikringer. Nu har vi forsikringsforhold således, at vi har en bestyrelsesansvarsforsikring, en arbejdsskadeforsikring og en erhvervsansvarsforsikring. Det er nødvendigt med disse forsikringer, så fx bestyrelsen ikke vil blive stillet personligt til ansvar for dens beslutninger. Alle forsikringer er tegnet igennem Fritidshusejernes Landsforsikring. Dem er vi medlem af, ellers er det ikke muligt at få disse førnævnte forsikringer så billige, som tilfældet er. Hvis vi skulle tegne en bestyrelsesansvarsforsikring isoleret set via Codan, ville den koste 3500 kr. igennem Landsforsikringen koster den 500 kr. Fordelen er også, at vi kan få gratis juridisk bistand i så fald det måtte være nødvendigt.

 

 

Vores hjemmeside fungerer fint. I skrivende stund har der været 2812 kig på hjemmesiden, det er da meget fint. På hjemmesiden står der alle de informationer, man som grundejer har brug for at få oplyst. Det vil også være her, man fremover får oplyst datoer for generalforsamling mv. Der vil dog stadig være informationer pr. brev, når bestyrelsen udsender girokort til kontingenter.

 

Vedligeholdelse af vejnettet er en af de vigtigste punkter for bestyrelsesarbejdet. Vi er opmærksomme på vejenes beskaffenhed og ikke mindst på priserne på vedligeholdelsen. Vi synes selv, at vejene har en god standard, men der kan selvfølgelig være forhold, der gør, at der opstår større huller i perioder.

Vi vil også gerne gøre opmærksom på, at den enkelte grundejer har ansvar for at få klippet grene og buske i henhold til loven.

 

Vi har stadig bjørneklo stående rundt omkring. Det er vigtigt, at de bliver bekæmpet. Den enkelte grundejer har ansvar for, at de bliver fjernet på grunden. Kommunen er meget opmærksomme på bjørnekloen og reagerer så snart, de får viden om problemet. Hvis man ikke selv sørger for at få dem fjernet, gør kommunen det på grundejerens regning.

 

I år siger vi farvel til et medlem af bestyrelsen. Erik har valgt at trække sig. Erik har været med i mange år og ydet et solidt stykke arbejde i bestyrelsen. Stor tak for indsatsen til ham!

På bestyrelsen vegne

 

Michael Soelberg

Bestyrelsesberetning for Gerå Vest 2012 

i Asåhallen den 13. april 2013

Den 17. september 2012 blev skødet på fællesarealet tinglyst. Så nu kan vi officielt kalde os ejere af matrikel nr. 10 A. Det har været et langt forløb, som ingen af os havde forudset. Nu er det på plads med en lidt større pris end først antaget.

I det tidlige forår fik vi lavet en ny indkørsel til Knirren fra Hyltholtvej. Vi hyrede Ørum Maskinstation til denne opgave. Det kan vi kun være yderst tilfreds med. Vi fik asfalteret 50 m2 vej og med kantsten, så asfalten ikke bliver kørt op i siderne. Desuden ser indkørslen flot ud med disse kantsten. Så vi fik anlagt en afløbsrist i hver side, så vandet kan løbe ned i de tilstødende grøfter. Bestyrelsen har kun hørt positiv omtale af det udførte arbejde, og det hilser vi selvfølgelig med stor tilfredshed.

Samtidig fik vi skrabet hele vejnettet og tilført nyt grus på vejene. Det synes vi også har givet vores veje et løft. I løbet af 2012 fik vi skrabet vejnettet et par gange. Den sidste gang blev resultatet ikke så godt, hvorfor vi bad maskinstationen om et yderligere skrab på deres regning, hvilket de accepterede.

I maj måned udsendte vi et brev til samtlige grundejere om en bedre vedligeholdelse af egen grund fra skel til midterrabat. Brevets lidt kontante stil blev kommenteret fra flere sider, det har bestyrelsen taget til efterretning, men når alt kommer til alt, har alle grundejere vist stor samarbejdsvilje til at få bragt tingene i orden. Det skal I have stor tak for. Fremadrettet må vi sammen arbejde for, at vejene er tilgængelige på en sådan måde, at større vogne kan passere uden komplikationer.

Så havde vi en arbejdsdag i forbindelse med vores sommerfest. 15 mand stærk mødte op til denne arbejdsformiddag. Der blev udført et stort stykke arbejde, der blev fældet træer og kappet grene af, skiltene blev afvaskede, der blev renset grøfter, og der blev i det hele taget foretaget et gedigent arbejde i alle henseender. En stor tak til de fremmødte for veludført arbejde.

I den forbindelse skal det nævnes, at bestyrelsen har lavet en forsikring mod arbejdsskader. I tilfælde af en skade ville bestyrelsen blive draget personligt til ansvar, og det er der ikke nogen af os, der er interesseret i. Forsikringen er tegnet hos Gjensidige og koster ca. 1100 kr.

For et par år siden gik bestyrelsen i gang med at kigge på vedtægterne. Vi fandt, at flere paragraffer var utidssvarende, og generelt trængte vedtægterne til en revision. Sidste år fik vi så revideret to af paragraffer, nemlig paragraf 6 og 9. Det handlede henholdsvis om gebyrer og restance til grundejerforeningen og en tilføjelse om et symbolsk beløb til formand og kasserer.

Bestyrelsen har gennem 2012 haft flere møder om vedtægtsændringer. Arbejdet er nu færdiggjort, og I har alle sammen fået tilsendt et stykke papir med de nuværende vedtægter for § 7, 8, 10 og 11, som ønskes delvist slettet/redigeret, samt forslag til de nye vedtægter i § 3,7,8,9,10 og 11. I har fået tilsendt vedtægtsændringer. Desværre er det ikke helt up to date papirer, det skal vi beklage, men der er ingen ændringer i de nye papirer, der i sit indhold adskiller sig fra det papir, I fik udsendt.

Bestyrelsen har vurderet, at den kun kommer med ét ændringsforslag til de implicerede paragraffer. Det er selvfølgelig ikke et udtryk for, at der ikke kan foretages småjusteres, men i deres grundsubstans kan de ikke ændres, så vil paragraffen blive afvist og et evt. nyt forslag vil blive bearbejdet på et kommende bestyrelsesmøde og til godkendelse i den næstkommende generalforsamling. Alle forslag skal til afstemning punkt for punkt.

Alle forslag er blevet drøftet med Brønderslev kommune og godkendt.

Bestyrelsen har drøftet og fundet det hensigtsmæssigt, at vi opretter en hjemmeside med diverse oplysninger som:

  • hvem sidder i bestyrelsen
  • vedtægter
  • kort over området
  • brandvedtægter
  • diverse datoer for generalforsamling, sommerfest mv.
  • Tlf. til vandværket, elforsyningen, kommunens tlf. mv.
  • Link til kommunens hjemmeside
  • Osv.

Og nye tiltag kan indsættes efterhånden, som vi synes. Hjemmesiden hedder http://www.grundejerforeningengeraavest.dk/  

Desuden vil vi lave en velkomstpakke til nye grundejere, så man er velinformeret om foreningen og stedet. Vi synes, det giver et godt signal om foreningen og dens måde at møde nye grundejere på.

Så er er til almindelig orientering, at prisen på septiktank tømning kan halveres, hvis man kun bruger under 21 m3 vand. Det kan man læse mere om på kommunens hjemmeside.

Sidste år opstod der voldsom røgudvikling i et sommerhus, og Brandvæsnet blev tilkaldt. Desværre kørte de forkert pga. forkert GPS-vejvisning. Det har vi skrevet til Google om, og de har erkendt fejlen og vil få den rettet snarest, hvis de ikke har fået det gjort. Rettelsen sker automatisk hos de andre GPS-udbydere.

Sidste år blev grunden Rummelsigen 23 overtaget af Thomas Vejlø fra Skødstrup, velkommen til ham og hans familie.

Bestyrelsen har arbejdet med andre måder at holde sommerfest på. Forslaget er, som I kan se det, på indkaldelsen til generalforsamlingen. Men det vender vi tilbage til, når vi når det punkt.

En stor tak til Sonja og Erik fordi de har lagt hus og grund til sommerfesten i de sidste 5 år, og en tak til Lisbeth for at hun nu tager over. Der ligger et stort arbejde i at arrangere en sommerfest.

På bestyrelsens vegne

Michael Soelberg

Skriv en ny kommentar:

Beretning

Bestyrelsesberetning for Gerå Vest for 2011

Den 14. april 2012 i Asåhallen

 

Sidste år mistede vi vores formand, Ole, gennem 10 år. Ole var en rigtig god formand, der ville alle det bedste, og han gik altid foran, når der var et stykke arbejde, der skulle foretages. Ofte så jeg også Ole gå alene og foretage forskelligt arbejde til gavn for os alle sammen. På trods af, at Ole have fået konstateret kræft, var han arbejdsom og hjælpsom til det sidste. Men sidste år måtte Ole opgiv for kræften og sov ind på Hospice. Ære være Oles minde. Bestyrelsen sendte en krans for os alle sammen.

Bestyrelsen konstituerede sig ved et bestyrelsesmøde i oktober med undertegnede som formand, Erik som næstformand, Leif som kasserer og Kjeld som menigt medlem. Hermed mangler vi så et medlem, som vi skal have valgt i dag.

Den nye bestyrelse satte sig for at få sagen om vores friareal afsluttet. Ved gennemgang af diverse papirer fremgår det, at hvis advokat Hjortlund skulle gå videre med sagen, var det nødvendigt med yderligere sikkerhedsstillelse på kr. 3000. Det var den konklusion, Skifteretten kom frem til. Det accepterede bestyrelsen. Den sag skal have sin afslutning nu. I skrivende stund kan vi desværre ikke fortælle, at sagen er færdigbehandlet ved Tinglysningskontoret, men vi forventer en snarlig afslutning på sagen.

Bestyrelsen gennemgik ligeledes de nuværende vedtægter og fandt visse paragraffer utidssvarende. Derfor er det bestyrelsens holdning, at en revidering af vedtægterne er på sin plads. Det vender vi tilbage til.

Bestyrelsen diskuterede også, hvad gør vi, når grundejere ikke betaler kontingentet rettidigt. Derfor er der forslag til ændring af proceduren ved manglende kontingentbetaling. Det vender vi også tilbage til.

Så er der vores vedligeholdelse af vejnettet. Tidligere forelå der et tilbud fra vognmandsfirmaet Essendrup. Det sammenlignede vi med et tilbud fra Ørum maskinstation, og vi fandt, at deres tilbud var af en sådan karakter, at vi accepterede deres tilbud.

Vi har haft kommunens folk til at skrabe vores vejnet tidligere, men bestyrelsen fandt ikke, at vejnettet blev lavet med rettidigt omhu. Vi kunne ikke ringe til dem og sige, at det var nu, vi gerne ville have vejene skrabet.

Vi vil gerne selv bestemme, hvornår og hvordan vores vejnet skal se ud, derfor hyrede vi Ørum maskinstation. Det betød, at vi fik skrabet hele vejsystemet i efteråret, og samtidig indgik vi en kontrakt, at vi ville have lagt grus på hele vejnettet inkl. de små sideveje. Ørum maskinstation skraber hele vejnettet 2 gange årligt. Før påske og før efterårsferien.

Vi aftalte også, at vi ville have asfalteret indkørslen fra Hylholtvej. Der har været store huller i vejen, og når det har regnet, har der ligget store vandpytter i disse huller. Som I kan se, foreligger der nu et færdigt resultat. Det blev lidt dyrere end beregnet pga. vejens hældning, men vi ville have kvalitet, så indkørslen holder i mange år fremover.

I forbindelse med udsendte indkaldelse til generalforsamling, står der på bagsiden af indkaldelsen, at bestyrelsen ser, at samtlige grundejere er sig sit ansvar bevidst om at vedligeholde sin grund, så buske og træer bliver klippet i henhold til de servitutter, der påhviler den enkelte grundejer. Det vil vi gerne pointere, at man forpligter sig til.

Og så vil vi gerne gøre opmærksom på vores årlige sommerfest den 30. juni, som afholdes hos Sonja og Erik i nr. 40 på Knirren.

På bestyrelsens vegne

Michael Soelberg

  

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

23.11 | 23:53

We have a direct genuine provider for BG/SBLC specifically for lease, at leasing price of 4+2 of face value, Issuance by HSBC London/Hong Kong or any other AA rated Bank in Europe, Middle East or USA.

Contact : Mr. DARREN C CHENG
Email: Darrencraig002@gm

...
10.06 | 10:43

Hej.
Bliver der arbejdsdag, og sommerfest, d. 13/6 som blev vedtaget sidste år.?
Mvh. Ingrid Uhrenholt

...
25.05 | 14:51

Hej Kristen
Super det er vores barnebarn der har mistet den
Erik Therkildsen knirren 9
Mange tak

...
14.05 | 08:35

Hej
Vi har fundet en lille fingerring på Rimmen ud for Rummelsigen

Beskrivelse: sølvring med rosafarvet sten

Kan afhentes på Rimmen 1 efter aftale 22419352

...
Du kan lide denne side