Standardside

Referat fra generalforsamlingen 14 april 2018.

1: Søren Uhrenholt vælges til dirigent.

Helle, Rene Kærup og Ingrid Uhrenholt vælges som stemmetællere.

2:Formanden byder velkommen- beretningen findes andet sted.

3: Regnskabet for 2017 ved kassereren er blevet godkendt af revisorerne Birgitte Jensen og Ingrid Uhrenholt.

4: Budget for 2018. der er forslag til kontingentforhøjelse med 100kr. til 600kr. årligt. Forslaget burde have været skrevet i indkaldelsen til generalforsamlingen og kan derfor ikke vedtages, så det udsættes til næste år.

5: Forslag fra bestyrelsen, se bilag 1.

Vedtægtsændring til §6 andet sidste afsnit, hvor der står.Et medlem,der er i restance til foreningen, har ikke adgang til og har ikke stemmeret på generalforsamlingen,ligesom medlemmet ikke kan vælges til tillidserhverv i foreningen.

Ønskes tilføjet:

Eller i øvrigt udøve medlemsrettigheder, såsom fremstille forslag eller iøvrigt påvirke foreningens forhold.

Der foretages skriftlig afstemning. Der er 29 der stemmer for vedtægtsændringen og 1 som stemmer blank.

Vedtægtsændringen er hermed vedtaget.

6: Forslag fra medlemmerne, se bilag 2:

Det vedtages af samtlige fremmødte at bilag 2 afvises, efter forslaget (bilag 1) fra bestyrelsen er godkendt.

7A: Valg til bestyrelsen:

Michael K. Hansen genopstiller og genvælges ,Anders Moltke genopstiller og genvælges, lisbeth Jensen fratræder ekstra ordinært, suppleant Rene Kærup tiltræder.

7B: valg af bestyrelsessuppleant:

Rene Kærup genvælges

8A: Valg af revisorer:

Ingrid Uhrenholt foreslår ny revisor. Peter Ørnberg melder sig og vælges

8B: Revisorsuppleanter genvælges Birgitte Jensen og Helle.

9: Valg til festudvalget:

Det besluttes at vælge for 2 år frem nu, og fremover vælges for 1 år af gangen.

til festudvalget vælges

Hanne og Kresten Madsen, Lisbet Jensen, Lotte Rune og Johanne Voetmann (fordi teltet skal stå ved der.)

10: Evt.

Rene Kærup er i tvivl om den nye ledning, ikke er tilkoblet den gamle brønd på Knirren. Rene mener ikke at de er koblet sammen.

Michael Soelberg (tidligere formand) mener den gamle og den nye brønd er forbundet.

Dette tages op i bestyrelsen og bringes i orden,hvis det ikke er som det skal være.

Ingrid Uhrenholt spørger om Gyden er kommunal?  Nej, Gyden er privat. Stykket op til Gyden er foreningens ansvar at vedligeholde. Anders Moltke fortæller, at han har haft kontakt med Børge og naboer ang. Gyden.

Har haft kontakt til en vognmand, som siger, at der skal 3 læs ( svarende til 16 m3) til for at udbedre hullerne på strækningen.

Peter Ønrberg har beton fra nedbrydning som gerne må bruges til påfyldning.

Bestyrelsen arbejder videre med dette.

Der spørges til om der er indgået aftale om at vi kan køre grene op til Melholtpladsen??

Svaret er NEJ. pladsen er lukket pga.brandfare.

Referat ved Lisbeth Jensen

 

 

Referat af ekstraordinær generalforsamling 13. juni 2015

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 13. JUNI 2015

 Dirigent: Søren Uhrenholt

På grund af at Michael desværre er forhindret i at deltage er det mig der fremlægger forslagene fra bestyrelsen.

For at ridse problemstillingen op.

Så har vi her i vinter haft store problemer med afvanding af arealet vest for Knirren , det er området  mellem Krogensvej og Knirren hvor der samlede sig store vand mængder , det viste sig så at fra den samlebrønd der er placeret ved Knirren 25 og rørledningen ned til Gerå Å var lukket til med rødder fra træerne lags vejen.

Det viser sig at rørledningen skal udskiftes da den er i en dårlig tilstand.

Siden generalforsamlingen har bestyrelsen været ude at få tilbud på arbejdet. Samtidig har Michael skrevet til Brønderslev kommune om økonomisk hjælp til opgaven, kommunen har endnu ikke svaret os på brevet.

I forbindelse med finansieringen har vi 2 muligheder.

Den ene er et bank lån, men det kræver at samtlige af ejerne af grunde skal underskrive lånedokumentet,

 Og er der bare en der ikke ønsker det falder dette.

Et lån på 150000kr vil koste 7500kr i oprettelse og afdraget er 1976kr før skat og 1596kr efter skat som så skal fordeles med antallet af medlemmer.

Der er så den mulighed at hvis der er en person som vil kautionere for samtlige grundejere er det også en mulighed.

 

Den anden er at vi indbetaler ekstra 1000kr og hæver kontingentet med 500kr. næste år.

Bo Simonsen

næstformand

 

Referat af det videre forløb:

 

Vores dræn lukker til pga. trærødder. I vinter fik vi spulet drænet på Knirren og har betalt et beløb på ca. kr. 70.000 for opgravning af dræn, rep. af dræn, pumper, slanger, genetablering af vejen incl. knust beton m.v.

Vi har 2 brønde i området. Der omdeles tegninger så man kan se hvor de er placeret.

Der er indhentet  tilbud på nye dræn, som lyder på ca. 128.000 – 231.000 kr.

Formanden har taget kontakt til borgmesteren i Brønderslev kommune angående evt. støtte til arbejdet.

Torben Mikkelsen, Knirren 40, fremlægger et skriftligt tilbud fra en autoriseret kloakmester, som er omdelt i lokalet. Fortæller, at han har talt med borgmesteren, som siger, at vi nok ikke kan få økonomisk støtte fra kommunen, men at beboerne fra Krogensvej retsmæssigt skal stå for at rense op i grøfterne i deres område samt at det nok vil blive dyrt at køre en sag, iflg. Torben Mikkelsen.

Leif Jensen beretter, at foreningen har fået tilsagn fra dem om at de vil rense deres grøfter op.

Desuden ridser han op, at det lige nu og her er afstemningen i forhold til økonomien, vi må forholde os til, således at vi har pengene forud for indhentning af tilbud og henholder til at vi ikke skal bruge tid på at diskutere, hvad der vil være det bedste at gøre rent fagligt, men lade fagfolk om det.

Bo fremlægger, hvad det vil koste at optage lån, samt bankernes krav om pant i alle ejendomme eller kaution.

Alle henter stemmesedler og krydses af på listen, idet der stadig er 10 som endnu ikke har betalt kontingent for 2015 og dermed ikke er stemmeberettigede.

Resultatet af afstemningen:

31 stemmer for betaling af engangsbeløb samt forhøjelse af kontingent med 500 kr. fra 2016.

1 stemmer nej til såvel betaling af engangsbeløb, kontingentforhøjelse som lån.

Under evt.

Leif siger henvendt til Torben Mikkelsen som øvrige, at man selvfølgelig er velkomne til at snakke videre med bestyrelsen ang. det mere tekniske i forbindelse med arbejdet der skal laves.

Der bliver spurgt om forhøjelsen af kontingent er varig.

Der svares at det er det ikke nødvendigvis.

 

 

Generalforsamling for 2017 i Grundejerforeningen Gerå Vest

Den 8. april 2017 kl. 14.00

Møllehuset, Møllehusvej 7, 9340 Asaa

 

 

Formanden bød velkommen.

 

Referat:

 

 

1.    Valg af dirigent

Ingrid Uhrenholt blev valgt

 

 

2.    Beretning ved formanden

Formanden afgav beretning.

Beretningen kan læses andet sted på grundejerforeningens hjemmeside.

 

Der var spørgsmål til vejvedligeholdelsen og oprensning af grøfte.

Her blev det præciseret, at det er grundejernes pligt, at friholde grøfterne for beplantning.

 

Der var spørgsmål til inkassosagen i forhold til et medlems restance.

Det blev oplyst, at det er af principielle grunde i forhold til vedtægterne, at sagen er sendt til inkasso.

 

Beretningen blev godkendt.

 

3.    Regnskab

Kasseren oplyste at posten ”diverse” er advokatomkostninger. Kasseren havde bemærkning til de manglende betalinger.

 

Torben Mikkelsen kom med indsigelser til det udførte arbejder vedr. kloakering.

Han havde selv indhentet tilbud på at få kloakkerne kloakeret til en billigere pris.

 

Han kom med grove beskyldninger mod bestyrelsen.

 

Han beskyldte bestyrelsen for at have lavet en ”rævekage”, da det var kasserens bror, der var entreprenør på det foretagne arbejde.

 

Her bemærkede kasseren, at han havde erklæret sig inhabil, og deltog ikke i valg af entreprenør.

 

Den tidligere formand Michael S, Pedersen fik ordet og kom med rettelser/bemærkninger til Torben Mikkelsens gennemgang/beskyldninger af forkert/manglende arbejde.

 

Desuden kom MSP med bemærkninger til sammenligningen af TMs tilbud og det udførte arbejde.

 

Der var en lang ”diskussion” mellem TM og MSP.

 

Anders Moltke kom med bemærkninger til TMs beskyldninger mod den tidligere bestyrelse, og bakkede den gamle bestyrelse op.

 

MSP kom med bemærkninger til, hvordan situation blev grebet an i starten, hvor der var mange medlemmer, der var ind over.

 

Chresten Madsen bemærkede, at vi har valgt en bestyrelse, og så må vi bakke dem op.

 

Regnskabet blev godkendt.

 

 

4.    Budget for det kommende år

Bemærkninger til vedligeholdelse af veje og grøfter.

 

Budgettet6 blev godkendt.

 

5.    Forslag fra bestyrelsen

Se hjemmesiden bilag nr. 1

Forslag til vedtægtsændringer.

Der er ikke nok fremmødte til generalforsamlingen til at lave en vedtægtsændring.

 

6.    Forslag fra medlemmerne

Ingen

 

7.    Valg til bestyrelsen

Svend Aage Mikkelsen (genopstiller)

Lisbeth Jensen (genopstiller)

Leif Jensen (genopstiller ikke)

 

Johanne Voetmann blev valgt til bestyrelsen – hun fik posten som kasser.

 

Valg af bestyrelsessuppleant

Rene Kærup

 

8.    Valg af revisorer

Birgit Jensen (på valg)

Ingrid Uhrenholt

 

Valg af revisorsuppleant

 

9.    Valg af sommerfestudvalg

Chresten og Hanne Madsen

Lisbeth Jensen

Lillian Nielsen

 

10. Eventuelt

Formanden orienterede om den dårlige internetforbindelse, og opfordrede deltagerne i generalforsamlingen til at vise interesse for hurtigere bredbånd, ved at skrive sig på en seddel han havde med. Medlemmer kan også rette henvendelse til formanden.

 

Formanden opfordrede til, at der bliver etableret en fællessnerydning. Tilmelding hos formanden. Pris ca. 40 kr. pr. år.

 

Formanden takkede den afgående kasser.

 

Dirigenten takkede for god ro og orden.

 

Mødet hævet kl. 15.30.

Referat af generalforsamling 2016

Referat fra generalforsamling for 2016 i Grundejerforeningen Gerå Vest

 

 

 1. 1.     Valg af dirigent:         Søren Uhrenholt.

 

Der var følgende bemærkning til indkaldelsen til generalforsamlingen:

 

Peter Lemcke havde indsendt debatoplæg til dagsordenen inden for tidsfristen via Post Danmark, men formanden havde ikke modtaget disse. Formanden havde aftalt med Peter Lemcke via advokat, at forslagene blev taget med under eventuelt som et debatoplæg.

 

 

 1. 2.     Beretning:                  Afgivet og godkendt (se beretningen andet sted på hjemmesiden).

 

Bemærkninger efter beretningen:

 

 • vedr. den nye rørlægning bl.a. antagelse af tilbud samt det planlagte arbejde.

 

 • til den dårlige stemning til generalforsamlingen,

 

 • til manglende spuling af rørene ved grøfterne.

 

 

 1. 3.     Regnskab:                  Godkendt

 

Kassereren oplyste, at der var modtaget regninger på ca. 15.000 kr. vedr. 2015 efter regnskabsafslutning.

 

 1. 4.     Budget for det kommende år:     Vedtaget.

 

Bemærkninger til budget:

 

 • Spørgsmål til vedligeholdelse af vejene i år.

 

 • Spørgsmål til antal medlemmer.

 

 

 1. 5.     Forslag fra bestyrelsen

Se bilag – Kontingentnedsættelse

 

Bestyrelsen foreslår, at kontingentet tilbageføres til 500 kr. fra år 2017.

 

Der var spørgsmål til vedligeholdelsen af grøfter og veje – om der ikke kunne forventes ekstra udgifter hertil.

 

Det var ingen, der ønskede skriftlig afstemning, og der var ingen, der stemte imod forslaget.

 

 1. 6.     Forslag fra medlemmerne

Se bilag

 

 • Forslag til elektronisk udsendelse af indkaldelse til generalforsamling samt mulighed for betaling af kontingent over netbank ved at grundejerforeningens bankkontonr. oplyses.

 

 • Kasseren og Johanne Voetmann arbejder videre med sagen.

 

 1. 7.     Valg til bestyrelsen

 

Michael S Pedersen modtager ikke genvalg

Philip Svendsen modtager ikke genvalg

Bo Simonsen modtager ikke genvalg

Valg af bestyrelsessuppleant

 

Forslag til nye medlemmer af bestyrelsen:

 

Rene Kærup, Anders Molke, Svend Åge Mikkelsen og Michael Kaas Hansen.

 

Der blev foretaget skriftlig afstemning med følgende resultat: (hver matrikel havde 1 stemmer)

 

Rene Kærup........................................................................ 14 stemmer

Anders Molke...................................................................... 21 stemmer

Svend Åge Mikkelsen.......................................................... 19 stemmer

Michael Kaas Hansen......................................................... 14 stemmer

 

Da Michael og Rene fik lige mange stemmer, blev der foretaget endnu en skriftlig afstemning, (hver matrikel havde 1 stemme).

 

Resultat blev:

Rene Kærup........................................................................ 12 stemmer

Michael Kaas Hansen......................................................... 20 stemmer

 

Rene Kærup blev valgt som suppleant.

 

 1. 8.     Valg af revisorer

Birgit Simonsen (på valg)

Valg af revisorsuppleant

 

Philip Svendsen.

Suppleant Jens Ole Olesen.

 

 1. 9.     Eventuelt

 

Sommerfesten afholdes 18. juni 2016.

 

Sommerfestudvalget består af:     Birgit Simonsen, Lisbeth Jensen, Johanne Voetmann og Kresten og Hanne Madsen

 

Peter Lemcke havde indsendt forslag til debat. Forslaget blev delt ud.

 

Peter Lemcke fik ordet:

 

Han havde bl.a. lavet en opgørelse over, hvor mange penge der er brugt på vejene inkl. udgifter til oversvømmelsen.

 

Han kom med en masse beskyldninger over for bestyrelsen.

 

Der var ingen opbakning til alle hans postulater fra deltagerne i generalforsamlingen.

 

Der blev foreslået, at de afgående bestyrelsesmedlemmer fik en hånd. Der var stor klapsalve fra deltagerne i generalforsamlingen.

 

Formanden holdt en afskedstale, der har været både gode og dårlige dage.

 

Birgit Simonsen anbefalede at vi bakker den nye bestyrelse op.

 

 

 

 

 

 

 

 

referat af generalforsamling 2015

1.      Valg af dirigent:                       Søren Uhrenholt.

 

2.      Beretning:                                Afgivet og godkendt (se beretningen andet sted på hjemmesiden).

 

Bemærkninger efter beretningen:

Else Jensen takkede for opmærksomheden ved Knud Jensens bisættelse.

Flere kommentarer vedr. vandkvaliteten efter beretningen.

GPS er ændret, så man vil blive vist til de rigtige veje og ikke stierne.

 

 1. Regnskabet:                             Godkendt.

 

Der blev spurgt ind til udgifter vedr. bestyrelsesmøder. Bemærkninger vedr. betalingsformen af kontingentet. Kasseren undersøger andre betalingsmuligheder.

Spørgsmål til udgiften til forsikringer, kan det spares væk!

Spørgsmål til oprensning af grøfter, samt vedligeholdelse af vejene. Der er indgået aftale om rensning af grøfter hvert 3. år.

Formanden opfordrede til, at vi selv yder en indsats.

Bemærkning til udgiften til sommerfesten.

 

4       Budget for det kommende år:  Vedtaget

 

5       Forslag fra bestyrelsen:           Forebyggelse af oversvømmelse (se formandens indlæg andet sted på hjemmesiden).

        

Der var stor spørgelyst og mange bemærkninger vedr. problemet med overfladevandet.

 

Der blev fremsat forslag om en overordnet plan for hele området.

        

Formanden fastslog, at når en grundejer har problemer med overfladevand kontaktes formanden.

                                                        

Bestyrelsen foreslog en kontingentforhøjelse på 500 kr., samt en engangsbetaling på 1000 kr.

 

Tre mødedeltager (3 stemmeberettigede) forlod mødet i protest inden afstemningen, da de ikke ønskede af stemme om det forelagte forslag. De ønskede, at der skulle hjemtages et lån.

 

Der er ikke nok fremmødte til en afstemning. Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling den 13. juni 2015.     

        

Til den ekstraordinære generalforsamling den 13. juni kl. 13.00 i år har bestyrelsen undersøgt, hvad et lån kan hjemtages til.

 

Bestyrelsen sørger for tilbud på dræn, og på generalforsamlingen skal der tages stilling til, hvordan pengene skal skaffes.

 

        

 1. Forslag fra medlemmerne:       Ingen forslag.

 

7.      På valg til bestyrelsen:            Lisbeth Jensen blev valgt

                                                         Leif Jensen blev genvalgt

 

         Suppleant:                               Hans Muhlig

 

8.      Valg af revisor                         Birgit Simonsen – genvalg

                                                         Birgitte Jensen

 

9.      Eventuelt – v/formanden         Internet/bredbånd:                      Opfordring til at skrive til Bredbånd Nord så vi kan få et bedre bredbånd.

                                                         Festudvalg:           Merethe Svendsen, Lisbeth Jensen, Birgit Simonsen, Hanne og Kresten Madsen.

Orientering om nedsættelse af afgiften på vandforbrug ved lille forbrug.

                                                  

Forslag om forhøjelse af egenbetaling til sommerfesten, der var modstand mod forslaget, da det er en erkendelse til dem der deltager i arbejdsdagen.

                                                  

Bemærkninger til vedligeholdelse af vejene/vejkanterne

 

Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med det ene punkt at få penge i kassen.

 

Der afholdes sommerfest den 13. juni hos Merethe og Philip Svendsen.

 

Der er arbejdsdag den 13. juni kl. 9.00 - 12.00

Generalforsamling 2014

Referat af Generalforsamlingen for 2013  i grundejerforeningen Geraa Vest 2014

 

Velkomst ved formanden

 

 

 

Valg af dirigent Bo Christensen blev valgt

 

 

 

Generalforsamling indkaldt på lovlig vis.

 

 

 

Beretning Godkendt

 

 

 

RegnskabDer var spørgsmål til antal bestyrelsesmøder p.g.a. udgiften til møderne

 

Div. forslag til opkrævning af gebyr

 

Godkendt

 

 

 

Budget for det kommende år(Godkendt)

 

 

 

Forslag fra bestyrelsen:

 

 

 

Sammenlægning af generalforsamling og sommerfest:

 

 

 

Sommerfesten flyttes i håb om at flere kan deltage

 

 

 

Forslag om at holde fest/generalforsamling i Melholt forsamlingshus

 

 

 

Forskellige forslag til afholdelses af generalforsamling, fest og arbejdsdag

 

 

 

Foreningen lejer Melholt forsamlingshus til sommerfesten i år, den 30. august rpris 1.600 kr. for leje af huset om lørdagen, uden service.

 

 

 

Flytning af generalforsamling tages op på generalforsamlingen næste år.

 

 

 

Der er stemning for at holde fest lørdag og generalforsamling om søndagen

 

 

 

Forslag om en arbejdsdag om efteråret – det blev positivt modtaget fra salen J

 

 

 

Valg af bestyrelsesmedlemmer:

 

 

 

Forslag til nyt medlem:Bo Christensenvalgt

 

 

 

Michael S Pedersen er genvalgt

 

Philip Svendsen genvalgt

 

 

 

Valg af revisor samt suppleant: Ny revisor i stedet for Svend Erik Pedersen. Birgit Christensen blev valgt.

 

 

 

Suppleant til bestyrelsen: Lisbeth 

 

 

 

Eventuelt

 

 

 

Forslag om køb af havehus/skurvogn til opstilling på fællesareal til afholdelse af møder, fester – det blev ikke vedtaget p.g.a. økonomi/vedligeholdelse

 

 

 

Hvad skal fællesarealet bruges til – bjørneklo skal bekæmpes  planen er at der skal etableres et grønt areal til fælles aktiviteter. Maskinstationen Diget svigtede os sidste år. Erik Jensen vil gerne slå den.

 

 

 

Det er aftalt til i år. Stien flyttes langs med åen, så den ikke er på privat grund.

 

 

 

Nedsættelse af festudvalg – genvalg af Christen og Hanne. Leif, Lis, Kirsten (Birgit) blev også valgt.

 

 

 

Oplysning om sommerfest samt arbejdsdag sættes på hjemmesiden.

 

 

 

Arbejdsdag starter kl. 9 ved Rummelsigen 19 hvor der servers grillpølser når arbejdsdagen er slut.

 

 

 

Mødet hævet kl. 15.05

 

 

 

 

 

 

Referat af generalforsamling for 2012 i grundejerforeningen Gerå Vest den 13. april 2013

Valg af dirigent:                                       Søren Uhrenholt

 

Stemmetællere:                                     Svend Åge Mikkelsen og Knud Jensen

Bestyrelsens beretning:

Godkendt. Se under beretning 2012. En kommentar mhp. oprettelse af Bestyrelsesforsikring

 

Regnskab:                                              Godkendt

 

Budget:                                                  Godkendt.

 

Forslag fra bestyrelsen:                         udgår pga. for få fremmødte (vedtægtsændringer)

Forslag fra medlemmer:

Opsætning af vejskilte med numre – godkendt. Grus bliver lagt over for transformatoren på Knirren. Kan benyttes til at udjævne huller i vejene. Ikke til personligt forbrug.

 

På valg til bestyrelsen:                          Kjeld Nielsen(genvalgt)

                                                               Leif Jensen(genvalgt)

 

Valg af revisorer:                                    Svend Erik Pedersen(genvalgt)

                                                               Svend Åge Mikkelsen(nyvalgt)

 

Valg af revisorsuppl.:                             Flemming Hansen(nyvalgt)

 Sommerfest:

Sommerfesten holdes ved Rummelsigen 33

Festudvalg: Lisbeth, Kresten, Hanne, Leif, Lis og Michael. Kirsten tilslutter sig på dagen.

 Evt.:

Fremover indgår der et punkt på dagsordenen, der hedder forsikring. På mødet blev der diskuteret, om Knirren skal asfalteres. Der var bred enighed om, at Knirren fortsat er en grusvej.

Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling den 29. juni 2013.

 

 

 

 

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

I dag | 15:13

Hej alle! Der er store huller i vejen og i rabatten ud for Rummelsigen 33. Så pas på Jeres biler og kør forsigtigt hvis i skal forbi. Stark udbedrer mandag.

...
02.08 | 18:25

De kommer igen i næste uge 👍
Dvs fra den 5. 8. 19
De er effektive.
Vi kan varmt anbefale den👍

Bare ring 😀

...
26.07 | 05:53

Har du brug for et lån? Hvis ja, kontakt WhatsApp: +91 733 787 3110 eller E-mail: paulhelpfund@yahoo.com

...
08.08 | 11:39
Min forside har modtaget 8
Du kan lide denne side